Ορμόνη καρπόδεσης - ΑΤΟΝΙΚ SL 50 ml

Ορμόνη καρπόδεσης - ΑΤΟΝΙΚ SL 50 ml

Κωδ.: ΟρμO19

Ορμόνη καρπόδεσης - ΑΤΟΝΙΚ SL 50 ml


Κωδ.: ΟρμO19
 
Τιμή:     8,00€
Τεμ.:


 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  •  Φυτορυθμιστική ουσία, διεγέρτης της φυσιολογίας των φυτών και ενεργοποιητής των μηχανισμών άμυνας, ανάπτυξης, καρπόδεσης και ριζοβολίας των φυτών.

   Sodium 5-nitroguaiacolate 0,3% β/ο
   Sodium o-nitrophenolate    0,6%
   Sodium p-nitrophenolate    0,9%
   Βοηθητικές ουσίες                98,20%

   ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Φυτορρυθμιστική ουσία, διεγέρτης της φυσιολογίας των φυτών και ενεργοποιητής των μηχανισμών άμυνας, ανάπτυξης, καρπόδεσης και ριζοβολίας των καλλιεργειών. Οδηγεί σε πρωίμιση και βελτίωση της παραγωγής ποιοτικά και ποσοτικά.
   ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ψεκασμοί φυλλώματος.
   ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι την μέση. Προσθέστε την συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση μέχρι το τέλος του ψεκασμού.
   ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με καθαρό νερό. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Μην το εφαρμόσετε όταν αναμένεται βροχή.
   ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα του, για τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στα φυτά. Οι εργάτες θα πρέπει να φορέσουν προστατευτικά γάντια εάν εισέρθουν στον αγρό αμέσως μετά τον ψεκασμό. 

   ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
   Τομάτα και Μελιτζάνα Αγρού: Για τη μείωση της ανθόρροιας και τη βελτίωση της καρπόδεσης, της ποσότητας και ποιότητας της παραγωγής πραγματοποιούνται ψεκασμοί φυλλώματος στη δόση των 17 κ.εκ. σκευάσματος ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Ο 1ος ψεκασμός πραγματοποιείται στην αρχή της άνθησης και μετά ακολουθεί επανάληψη ψεκασμών κάθε 15 μέρες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 4 Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 40-100
   Ρύζι: Για τη βελτίωση της γονιμότητας των ανθέων και καρπόδεσης και για τη βελτίωση της θρέψης των σπόρων και της ποιότητας και ποσότητας της παραγωγής πραγματοποιείται ένας ψεκασμός φυλλώματος στην αρχή της άνθησης στη δόση των 8,5 κ.εκ. σκευάσματος ανά στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1 Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 50
   Αμπέλι (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια): Για την αύξηση της γονιμότητας της γύρης, την καλύτερη γονιμοποίηση, το παρθενοκαρπικό δέσιμο, τη βελτίωση του μεγέθους & της ποιότητας των καρπών και την πρωιμότητα πραγματοποιούνται ψεκασμοί φυλλώματος στη δόση των 17 κ.εκ. σκευάσματος ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Ο 1ος ψεκασμός πραγματοποιείται 10 μέρες πριν την άνθηση, ο 2ος στην αρχή της άνθησης και οι επόμενοι ψεκασμοί κάθε 10 μέρες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 4 Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 100-150
   Τομάτα και Μελιτζάνα Θερμοκηπίου: Για τη μείωση της ανθόρροιας, τη βελτίωση της καρπόδεσης, της ποσότητας και ποιότητας της παραγωγής πραγματοποιούνται ψεκασμοί φυλλώματος στη δόση των 17 κ.εκ. σκευάσματος ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Ο 1ος ψεκασμός πραγματοποιείται στην αρχή της άνθησης και μετά ακολουθεί επανάληψη ψεκασμών κάθε 15 μέρες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 4 Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 50-200
   Πιπεριά Θερμοκηπίου: Για τη μείωση της ανθόρροιας, τη βελτίωση της καρπόδεσης, της ποσότητας και ποιότητας της παραγωγής πραγματοποιούνται ψεκασμοί φυλλώματος
   στη δόση των 17 κ.εκ. σκευάσματος ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Ο 1ος ψεκασμός πραγματοποιείται στην αρχή της άνθησης και μετά ακολουθεί επανάληψη ψεκασμών κάθε 15 μέρες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 5 Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 50-200
   Αγγούρι και Κολοκυθάκι Θερμοκηπίου: Για τη μείωση της ανθόρροιας, τη βελτίωση της καρπόδεσης, της ποσότητας και ποιότητας της παραγωγής πραγματοποιούνται ψεκασμοί φυλλώματος στη δόση των 17 κ.εκ. σκευάσματος ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Ο 1ος ψεκασμός πραγματοποιείται στην αρχή της άνθησης και μετά ακολουθεί επανάληψη ψεκασμών κάθε 10 μέρες.

   Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 4 Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 50-200 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις Τομάτα και Μελιτζάνα Αγρού: 3 ημέρες Ρύζι: 90 ημέρες Αμπέλι (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια): 14 ημέρες Τομάτα και Μελιτζάνα Θερμοκηπίου: 3 ημέρες Αγγούρι και Κολοκυθάκι Θερμοκηπίου: 3 ημέρες Πιπεριά Θερμοκηπίου: 3 ημέρες
Περιγραφή
 Φυτορυθμιστική ουσία, διεγέρτης της φυσιολογίας των φυτών και ενεργοποιητής των μηχανισμών άμυνας, ανάπτυξης, καρπόδεσης και ριζοβολίας των φυτών.

Sodium 5-nitroguaiacolate 0,3% β/ο
Sodium o-nitrophenolate    0,6%
Sodium p-nitrophenolate    0,9%
Βοηθητικές ουσίες                98,20%

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Φυτορρυθμιστική ουσία, διεγέρτης της φυσιολογίας των φυτών και ενεργοποιητής των μηχανισμών άμυνας, ανάπτυξης, καρπόδεσης και ριζοβολίας των καλλιεργειών. Οδηγεί σε πρωίμιση και βελτίωση της παραγωγής ποιοτικά και ποσοτικά.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ψεκασμοί φυλλώματος.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι την μέση. Προσθέστε την συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση μέχρι το τέλος του ψεκασμού.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με καθαρό νερό. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Μην το εφαρμόσετε όταν αναμένεται βροχή.
ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα του, για τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στα φυτά. Οι εργάτες θα πρέπει να φορέσουν προστατευτικά γάντια εάν εισέρθουν στον αγρό αμέσως μετά τον ψεκασμό. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Τομάτα και Μελιτζάνα Αγρού: Για τη μείωση της ανθόρροιας και τη βελτίωση της καρπόδεσης, της ποσότητας και ποιότητας της παραγωγής πραγματοποιούνται ψεκασμοί φυλλώματος στη δόση των 17 κ.εκ. σκευάσματος ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Ο 1ος ψεκασμός πραγματοποιείται στην αρχή της άνθησης και μετά ακολουθεί επανάληψη ψεκασμών κάθε 15 μέρες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 4 Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 40-100
Ρύζι: Για τη βελτίωση της γονιμότητας των ανθέων και καρπόδεσης και για τη βελτίωση της θρέψης των σπόρων και της ποιότητας και ποσότητας της παραγωγής πραγματοποιείται ένας ψεκασμός φυλλώματος στην αρχή της άνθησης στη δόση των 8,5 κ.εκ. σκευάσματος ανά στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1 Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 50
Αμπέλι (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια): Για την αύξηση της γονιμότητας της γύρης, την καλύτερη γονιμοποίηση, το παρθενοκαρπικό δέσιμο, τη βελτίωση του μεγέθους & της ποιότητας των καρπών και την πρωιμότητα πραγματοποιούνται ψεκασμοί φυλλώματος στη δόση των 17 κ.εκ. σκευάσματος ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Ο 1ος ψεκασμός πραγματοποιείται 10 μέρες πριν την άνθηση, ο 2ος στην αρχή της άνθησης και οι επόμενοι ψεκασμοί κάθε 10 μέρες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 4 Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 100-150
Τομάτα και Μελιτζάνα Θερμοκηπίου: Για τη μείωση της ανθόρροιας, τη βελτίωση της καρπόδεσης, της ποσότητας και ποιότητας της παραγωγής πραγματοποιούνται ψεκασμοί φυλλώματος στη δόση των 17 κ.εκ. σκευάσματος ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Ο 1ος ψεκασμός πραγματοποιείται στην αρχή της άνθησης και μετά ακολουθεί επανάληψη ψεκασμών κάθε 15 μέρες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 4 Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 50-200
Πιπεριά Θερμοκηπίου: Για τη μείωση της ανθόρροιας, τη βελτίωση της καρπόδεσης, της ποσότητας και ποιότητας της παραγωγής πραγματοποιούνται ψεκασμοί φυλλώματος
στη δόση των 17 κ.εκ. σκευάσματος ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Ο 1ος ψεκασμός πραγματοποιείται στην αρχή της άνθησης και μετά ακολουθεί επανάληψη ψεκασμών κάθε 15 μέρες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 5 Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 50-200
Αγγούρι και Κολοκυθάκι Θερμοκηπίου: Για τη μείωση της ανθόρροιας, τη βελτίωση της καρπόδεσης, της ποσότητας και ποιότητας της παραγωγής πραγματοποιούνται ψεκασμοί φυλλώματος στη δόση των 17 κ.εκ. σκευάσματος ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Ο 1ος ψεκασμός πραγματοποιείται στην αρχή της άνθησης και μετά ακολουθεί επανάληψη ψεκασμών κάθε 10 μέρες.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 4 Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 50-200 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις Τομάτα και Μελιτζάνα Αγρού: 3 ημέρες Ρύζι: 90 ημέρες Αμπέλι (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια): 14 ημέρες Τομάτα και Μελιτζάνα Θερμοκηπίου: 3 ημέρες Αγγούρι και Κολοκυθάκι Θερμοκηπίου: 3 ημέρες Πιπεριά Θερμοκηπίου: 3 ημέρεςNewsletter
Συμπληρώστε το email σας, για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
  
Πληροφορίες
Newsletter
Συμπληρώστε το email σας, για να λαμβάνετε ενημερώσεις.


  
© 2017 - geoponiko-eshop.gr -- Κατασκευη eshop by infocus
Πληροφορίες
© 2017 - geoponiko-eshop.gr -- Κατασκευη eshop by infocus
Back to top